RAMÉNTOL PUJOL compta amb un gran prestigi i experiència en les diverses àrees del sector immobiliari. Els nostres advocats, especialistes i plurilingües, intervenen en operacions immobiliàries de gran envergadura i complexitat en el mercat immobiliari andorrà des de fa més de 50 anys.

Assessorem a organismes i entitats relacionats amb el món immobiliari, empreses, societats, grups nacionals i internacionals. Proveïm un servei global que inclou les diferents àrees del dret  relacionades amb el projecte immobiliari (financer, fiscal, societari, mercantil,  successions, laboral, urbanisme, mediambiental, etc.).

Emetem dictàmens i informes sobre qüestions immobiliàries, i realitzem  verificacions (due diligence) relatives a la realització de tot tipus de projecte immobiliari al Principat d’Andorra.

Intervenim en la negociació i preparació de contractes de compravenda de béns immobles i de societats immobiliàries, i d’arrendaments. Assessorem els nostres clients respecte la preparació d’escriptures d’obra nova, de divisió de finca i de propietat horitzontal. Assessorem als actors del sector de la construcció i de la promoció immobiliària. Els nostres especialistes presten assessorament en qüestions relacionades amb la fiscalitat immobiliària i el finançament immobiliari. Intervenim en tota classe de  litigis en matèria immobiliària.

Compravendes de bens i societats immobiliàries

Els nostres advocats de l’àrea immobiliària intervenen en la negociació i redacció de contractes de cessió d’immobles i d’accions de societats, quin actiu està compost essencialment de béns immobles situats a Andorra,i de drets sobre els mateixos.

Assessorem i acompanyem els nostres clients en la creació i el manteniment de societats patrimonials destinades a la inversió immobiliària a Andorra i internacional.

+ INFO

Arrendaments

Assessorem els nostres clients en la negociació i la redacció de tot tipus de contractes d’arrendaments sobre béns immobles situats al Principat d’Andorra: arrendament de locals per a negoci, d’hotels, de centre comercials, d’habitatges, de terrenys amb o sense possibilitat de construcció, etc.

+ INFO

Construcció i promoció immobiliària

Acompanyem els nostres clients promotors nacionals i internacionals, en tot el procés de la promoció immobiliària. Negociem amb els constructors i industrials intervinents redactant contractes d’obra, (claus en mà, segons amidaments o per administració), negociant amb els facultatius projectistes i directors d’obra, elaborant els pactes que els vinculin amb els nostres clients per a l’execució del projecte immobiliari.

+ INFO

Fiscalitat immobiliària

Gaudim d’una àmplia experiència en l’assessorament en qüestions fiscals derivades d’operacions immobiliàries realitzades a Andorra. Cerquem la millora del rendiment econòmic i la racionalització de l’estructura del projecte immobiliari plantejat, en funció dels objectius cercats.

+ INFO

Finançament immobiliari

Assessorem els nostres clients en la negociació i redacció de tot tipus de contractes de finançament de projectes immobiliaris realitzats a Andorra i internacionals (bilaterals, estructurats, sindicats), amb garanties personals i hipotecaries.

+ INFO

Divisió horitzontal i copropietats

Assessorem a promotors immobiliàries i a comunitats de propietaris respecte de tota qüestió relacionada amb els drets i obligacions previstos a la Llei de Propietat Horitzontal. Intervenim en la preparació d’escriptures de divisió horitzontal i d’estatuts i de reglament de règim interior d’edificis ubicats al Principat d’Andorra…

+ INFO

Litigis en matèria immobiliària

El nostre equip d’advocats processalistes, gràcies a llur perícia i experiència judicial en matèria immobiliària, defensa els interessos dels clients en els litigis davant els Tribunals andorrans o en procediments arbitrals.

+ INFO