Dades

RPB&V, SL (en endavant, “RAMÉNTOL PUJOL”) és una societat inscrita en el Registre de Societats del M.I. Govern d’Andorra, sota el núm. 14070 i amb les següents dades de contacte: Domicili: Carrer Bonaventura Armengol, 10, Edifici Montclar, Bloc 1, 1ª planta, Desp. 111 i 112, AD500 – Andorra la Vella, Andorra; Telèfon: + (376) 81 00 10; Correu Electrònic: mail@ramentolpujol.ad.

Contingut i condicions d’ús de la web

La present web és de contingut exclusivament informatiu i en cap cas  suposa un assessorament, essent el seu ús responsabilitat exclusiva de l’usuari i sense que RAMÉNTOL PUJOL accepti cap tipus de responsabilitat per eventuals errors o omissions en la informació continguda.

A l’ensems, l’usuari s’obliga a fer-ne un ús correcte de conformitat amb la Llei i aquesta Advertència Legal, responent front a  RAMÉNTOL PUJOL o front a terceres persones de tot dany i perjudici que ocasioni l’incompliment d’aquesta obligació.

En concret, a títol enunciatiu no preclusiu, l’usuari és informat de la prohibició de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, extreure, utilitzar, comunicar públicament, modificar o transformar qualsevol contingut de la web salvat autorització expressa i consentida de RAMÉNTOL PUJOL o qui en sigui propietari en cada cas.

RAMÉNTOL PUJOL no ofereix ni presta els seus serveis a través de la web sinó que els serveis que presta fan l’objecte d’un pressupost previ indicant-ne el seu preu.

RAMÉNTOL PUJOL es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut de la web, inclosa la present Advertència Legal. Per aquest motiu,  l’usuari haurà de prendre coneixement de la mateixa en cada ocasió en que decideixi accedir a aquesta web.

Propietat intel·lectual

RAMÉNTOL PUJOL es reserva tots els drets sobre els continguts de la present pàgina web tals com texts, imatges gràfiques, fotografies, icones, software, links, tecnologia, i tot altre contingut de text, gràfic o audiovisual, així com el seu disseny, els quals són de la seva propietat o de tercers.

Les marques, noms de domini o signes distintius inclosos en la web no poden ésser usats en cap cas pels usuaris de la web.

Regulació de la introducció d’enllaços en la web

L’usuari que pretengui crear un enllaç des de la seva/es web/s a la present web declara conèixer i s’obliga a donar compliment a les següents condicions:

L’enllaç només podrà vincular-se a la pàgina d’inici de la web sense que en cap cas la pugui reproduir de cap forma (copia de text, de gràfic, de inline links, marca, denominació, o qualsevol altre signe distintiu de RAMÉNTOL PUJOL) i sense que es pugui consignar ni manifestar de cap manera en la web de l’usuari cap declaració falsa, incorrecta o inexacta sobre  RAMÉNTOL PUJOL, els seus socis, empleats, clients o serveis prestats.

No s’exposarà en la web de l’usuari, que RAMÉNTOL PUJOL ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç, o que col·labora, patrocina o supervisa els serveis de l’usuari.

La pàgina web de l’usuari que estableixi enllaç amb la web de RAMÉNTOL PUJOL es compromet a complir rigorosament amb la legislació i en cap cas enllaçarà amb continguts propis o de tercers que puguin ésser considerats il·lícits, contraris a la moral i a les bones costums, nocius, violents, racistes, pornogràfics, etc., o que puguin esser considerats inapropiats o incompatibles amb l’activitat de RAMÉNTOL PUJOL i el contingut de la seva web.

Queda expressament prohibit establir marcs -frames- de qualsevol mena que envoltin la present web o que en facilitin la visualització dels seus continguts a través d’adreces diferents a les de la web i, en qualsevol cas, quan la seva utilització o visualització pugui suposar una comparació, imitació, aprofitament de la marca i el prestigi de RAMÉNTOL PUJOL o de qualsevol altra manera resulti prohibit per la legislació vigent aplicable.

Clàusula d’exclusió de responsabilitat

El contingut de la web no constitueix cap assessorament essent el seu ús responsabilitat exclusiva de l’usuari i sense que RAMÉNTOL PUJOL accepti cap tipus de responsabilitat per eventuals decisions de l’usuari preses arrel de la informació continguda en la web, la qual pot contenir errors o omissions o pels danys i perjudicis que l’usuari pugui causar a tercers per una utilització de la informació continguda en la web.

L’accés a la web no implica la obligació per part de RAMÉNTOL PUJOL de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

RAMÉNTOL PUJOL no es responsabilitza dels danys produïts en els equipaments informàtics dels usuaris o terceres persones, durant la prestació del servei de la web.

L’accés a la web precisa de serveis i subministraments de tercers, comprès el transport a través de les rets de telecomunicacions, quina fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a RAMÉNTOL PUJOL. Així, els serveis prestats a través de la web poden ser suspesos, cancel·lats o interromputs pel servei de la web, durant la prestació del mateix o amb caràcter previ o simultani a la prestació del mateix.

RAMÉNTOL PUJOL no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol tipus, produïts a l’usuari, que siguin deguts a errades tècniques o desconnexions de les rets de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web, durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Protecció de dades

Les dades que l’usuari facilita voluntàriament a RAMÉNTOL PUJOL a través de la web,  correus electrònics o formularis, poden ésser inclosos en un fitxer de dades personals del nostre despatx. L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, correcció, cancel·lació i/o oposició adreçant-se per escrit i degudament identificat mitjançant copia del seu document d’identificació a RAMÉNTOL PUJOL.

En el supòsit que la web contingui formularis sol·licitant dades per a finalitats concretes, s’estarà a les condicions específiques aplicable en cada cas.

Polsant el botó d’”enviar” del corresponment formulari, l’usuari consent de forma expressa que les seves dades puguin ser usades per l’enviament de comunicacions per correu electrònic o qualsevol altre mitjà.

RAMÉNTOL PUJOL s’obliga a mantenir el secret de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, a tractar-les confidencialment i a arxivar-les seguint les mesures necessàries per a evitar qualsevol mena d’alteració, la pèrdua, el tractament o accés no autoritzats, en la mesura en que la tecnologia ho permeti.

RAMÉNTOL PUJOL adopta els nivells de seguretat que requereix la Llei 15/2003 de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, i els reglaments que se’n deriven. No obstant, la seguretat tècnica en un mitjà com internet no és inexpugnable i poden existir filtracions per actuacions doloses de tercers.

RAMÉNTOL PUJOL podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei de la web. Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació sobre les preferències determinades per un usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació s’enregistra en petits arxius que són guardats en els equips informàtics de l’usuari corresponent de forma imperceptible. Cada vegada que l’usuari torna a accedir a la web en qüestió, aquests arxius s’activen automàticament de forma que es configura la web amb les preferències senyalades en anteriors visites. Les cookies no poden llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors.

Per norma general, la finalitat de les cookies és facilitar la navegació de l’usuari per la web.

Enllaços

RAMÉNTOL PUJOL no exerceix cap control ni accepta cap responsabilitat respecte el contingut de la informació a la que accediu mitjançant enllaços o hiperenllaços que apareguin en la web.

En cap cas, l’existència d’enllaços o hiperenllaços, ha de suposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de RAMÉNTOL PUJOL amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

RAMÉNTOL PUJOL no té coneixement dels continguts i serveis dels enllaços o hiperenllaços, i en conseqüència no es responsabilitza dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, la manca d’actualització, indisposició, error o inutilitat dels continguts dels enllaços i hiperenllaços, ni de qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a RAMÉNTOL PUJOL.

Llei aplicable

La present Advertència Legal és regeix per la normativa andorrana aplicable.